Privacy- en Cookieverklaring

Revapoint neemt de privacy van jouw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren jouw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw gegevens omgaan en informeren we jou over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Revapoint maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op jouw gegevens uit te voeren. Je moet hierbij denken aan leveranciers van software om jou bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Revapoint blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties jouw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Indien je bij Revapoint een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over jou verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met je, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Revapoint kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Sekse
 • Burgerservicenummer
 • Medische gegevens
 • (Geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten

Gegevens worden ook verzameld indien je gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kun jij jezelf te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 20 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie

Revapoint stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • jouw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij jouw behandeling zinvol geacht wordt jouw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging

Revapoint neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Revapoint maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Revapoint verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Revapoint via info@revapoint.nl.

 • alle medewerkers binnen Revapoint hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks

De website van Revapoint kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Revapoint kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer jij de website van Revapoint verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van jouw privacy. Wees je hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkenen

Als cliënt heb jij rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • recht op informatie: via deze verklaring laten wij jou weten welke gegevens er van jij verwerkt worden en met welk doel.
 • je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien jij meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun jij de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van jou (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • je mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • je mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van
  persoonsgegevens, intrekken.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, kun je mailen naar info@revapoint.nl.

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is Revapoint verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door Revapoint, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

Revapoint wilt je er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacy

Indien je vragen hebt over de wijze hoe Revapoint omgaat met de privacy van jouw gegevens, dan kun je contact met ons opnemen: info@revapoint.nl via tel:(0165) 206026.

Klachten en uitoefenen van jouw rechten

Voor klachten kunt je contact opnemen met Revapoint. (info@revapoint.nl)

Ook voor het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene kun je met Revapoint contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij jouw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van je verzoek.