Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden vind je onder meer onze huisregels, informatie over onze betalingscondities en -voorwaarden, een verwijzing naar onze privacy statement en de wijze waarop wij als fysiotherapiepraktijk met een eventuele klacht omgaan.

De voorwaarden

Indien je opmerkingen of ideeën hebt ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. Je kunt dit zowel mondeling als schriftelijk via info@revapoint.nl aan ons doorgeven.

Onze huisregels

 • Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen;
 • U heeft geen verwijsbrief nodig voor de fysiotherapeut;
 • Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan , dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit;
 • Revapoint aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten;
 • Gelieve je fiets, brommer, motor of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang voor hulpdiensten gegarandeerd is;
 • Gelieve de lectuur, die je tijdens het wachten leest, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als je de wachtruimte verlaat;
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw;
 • Wij verzoeken je gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers;
 • Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur is verplicht;
 • Gelieve de oefenzaal alleen met schoon schoeisel te betreden.

Onze betalingscondities en- voorwaarden

 • Indien je verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren wij jouw behandelingen rechtstreeks bij jouw Zorgverzekeraar. Revapoint heeft met alle Zorgverzekeraars een overeenkomst;
 • Het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat je hebt afgesloten bij je Zorgverzekeraar. Wij adviseren je om hier zorgvuldig naar te kijken;
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht;
 • Mocht je niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om je te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvang je dan van ons een factuur;
 • In onze tarievenlijst staan de prijzen per sessie en eventuele specialisatie vermeld;
 • Onze betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van Medicas;
 • De factuur dien je binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen;
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvang je een aanmaning, waarna je nog eens 14 dagen de tijd hebt om te betalen.

Op de eerste aanmaning wordt €2,– administratiekosten in rekening gebracht.

Na 14 dagen volgt de tweede aanmaning met een verhoging van €6,– administratiekosten.  Op de  derde tevens laatste aanmaning worden €10,– administratiekosten in rekening gebracht.

 • Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is Revapoint vrij om incassomaatregelen te nemen;
 • De vorderingen worden overgedragen aan Medicas

https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/

Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van jou als debiteur en worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.

Privacy verklaring

Bekijk ons volledige privacy statement via de onderstaande knop.

Klachtenregeling

Revapoint hecht grote waarde aan tevreden patienten en  werkt daarom steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of over welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en samen met u zullen we naar een passende oplossing zoeken.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook per email contact opnemen via administratie@revapoint.nl

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht ook schriftelijk indienen. De melding onder deze regeling vindt uitsluitend digitaal plaats via administratie@revapoint.nl

De gang van zaken is daarna als volgt: de directie van Revapoint zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om op korte termijn inhoudelijk te reageren, dan wordt de in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigd .

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen.

Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klacht aanmelden bij keurmerk fysiotherapie via de site : www.keurmerkklachtenregeling.nl.

Indien u het formulier schriftelijk in plaats van digitaal wenst in te vullen en te versturen, zijn de adresgegevens:

Keurmerk Fysiotherapie
t.a.v. klachtencie
Grote Voort 207
8041 BK  Zwolle

Keurmerk beschikt over klachtenfunctionarissen die de klacht in behandeling gaan nemen.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van een fysiotherapeut en jou als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel de zorgverlener ‘onze fysiotherapeut’ als jij als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten en plichten van jouw fysiotherapeut

 • Onze behandelaar, jouw fysiotherapeut is verplicht jou te informeren over het onderzoek, de diagnose en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling, eventuele risico’s en jouw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd;
 • In geval van een noodsituatie, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, kan de Fysiotherapeut ervoor kiezen jou niet volledig te informeren. Bijv. omdat direct ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard wordt je te allen tijde op een later tijdstip volledig geïnformeerd;
 • Als fysiotherapeut houden wij een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van jou als patiënt;
 • De fysiotherapeut die jou behandeld heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie verstrekken aan anderen dan jou als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of jij als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming hebt verleend. Bijv. voor het uitwisselen van jouw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is inschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

Rechten en plichten van jou als patiënt

 • Je bent verplicht je te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • Je bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan de behandelende fysiotherapeut, omtrent je gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose en behandeling, relevante gegevens. Dit om jou op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen;
 • Het is nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die jou worden gegeven door onze fysiotherapeut, denk bijvoorbeeld aan oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van jou kan worden verwacht;
 • Indien je onvoldoende informatie hebt ontvangen van jouw fysiotherapeut, mag je altijd om nadere informatie vragen of om het nog een keer te vertellen als je het niet meteen begrijpt;
 • Indien je bepaalde informatie niet wilt ontvangen, bijvoorbeeld details over een eventuele aandoening, dan kan je dat aangeven bij jouw fysiotherapeut. Hij/zij zal dit recht op ‘niet-weten’ respecteren, mits hierdoor geen gevaar ontstaat voor anderen bijv. in het geval van een besmettelijke ziekte.